Regulamin:

Informacje:

Twoje konto:

REGULAMIN BECLM.PL:

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://beclm.pl/ prowadzony jest przez firmę PPH CLASSIC Dorota Szwabowicz, ul. Leśna 3, 65-794 Zielona Góra telefon: +48 532 409 009 e-mail: kontakt@beclm.pl NIP: 929-009-48-81, REGON: 006107390, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową https://beclm.pl
 3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem beclm.pl

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c) Sprzedawca – PPH CLASSIC Dorota Szwabowicz, ul. Leśna 3, 65-794 Zielona Góra telefon: +48 532 409 009 e-mail: kontakt@beclm.pl NIP: 929-009-48-81, REGON: 006107390, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,

f) Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,

g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

h) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

i) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

j) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

k) Oferta indywidualna – oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego, która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Przyjęcie przez Kupującego Oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego Sprzedawcy,

l) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

m) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

n) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

o) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

p) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

q) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail

r) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §6 i §7,

s) Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej,

d) prowadzeniu Newslettera.

 1. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@beclm.pl
 2. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy, w oparciu o spersonalizowany wybór dostępnych w sklepie elementów i materiałów, świadczy usługi sprzedaży: zestawów mebli tarasowych z aluminium, paneli i punktów świetlnych i innych elementów małej architektury ogrodowej z metalu do samodzielnej aranżacji oraz spersonalizowanych pergoli tarasowych i żagli przeciwsłonecznych.
 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.

c) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej.

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 2. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 3. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
 4. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 5. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest wysłanie przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail oferty przygotowanej na indywidualną prośbę Kupującego i przyjęcie jej warunków przez Kupującego.
 6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16/00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.
 9. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w Zamówieniu możliwa jest poprzez kontakt z działem sprzedaży internetowej pod nr tel.: +48 532 409 009 w godz. od 8/00 do 16/00 lub wysyłając e-maila na adres: kontakt@beclm.pl .
 10. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki) jest uzależniony od wariantu zakupowego i standardowo podany jest w koszyku. W wersji niestandardowej ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 11. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 12. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, lub w EUR dla stron w j. francuskim i niemieckim. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT).
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

c) podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.,

d) dostępne formy płatności : Karty płatnicze – Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na jednym z poniżej wskazanych kont bankowych Sprzedawcy:

Dla płatności w PLN : 12114018500000454796001009

Dla płatności w EUR : ……………………………………………………………………….

 1. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 4 d) niniejszego paragrafu, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,

b) dostawa Produktów będzie realizowana za pośrednictwem: transportu własnego Sprzedającego lub przez firmę kurierską DHL na terenie Polski, SCHENKER na terenie UE. W indywidualnych przypadkach przez inną firmę kurierską.

 1. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy zawarte są w cenach Produktów. a w przypadku Pergoli negocjowane są bezpośrednio z Kupującym po ostatecznym ustaleniu wielkości modułów Pergoli.
 3. Informacje o czasie oczekiwania na przesyłkę, od momentu wydania jej kurierowi (od poniedziałku do piątku), będą przekazywane Kupującemu przez firmę kurierską za pośrednictwem Sprzedającego.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

 1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera. Kurier ma obowiązek spisać protokół szkody, w przypadku odmowy kuriera prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta kontakt@beclm.pl
 3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie, która obsługiwała Zamówienie lub działowi reklamacji pod numerem tel.: +48 532 409 009 w godz. od 8/00 do 16/00.
 5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@beclm.pl
 6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
 7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.
 8. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres zakładu produkcyjnego Sprzedawcy: CLM, ul. Zakładowa 5, 68-200 Żary.
 9. Postanowienia punktów 1 – 8 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

§6. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia formularz reklamacji w formacie pliku tekstowego – Załącznik nr 1. Kupujący jest proszony o przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@beclm.pl
 3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
 5. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres zakładu produkcyjnego Sprzedawcy: CLM, ul. Zakładowa 5, 68-200 Żary.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 9. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona.

§7. GWARANCJA

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca.
 2. Gwarancja jest określona na okres od daty zakupu Produktu i wynosi 2 lata.
 3. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi Dowód zakupu : paragon lub faktura.
 4. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
 5. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi dla danego Produktu w zakresie jego obsługi i eksploatacji, oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: reklamacje@beclm.pl wypełniony protokół reklamacyjny (Załącznik nr 1) wraz z Dowodem zakupu.
 7. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zgłoszenia oraz dostarczenia do zakładu produkcyjnego Sprzedawcy Produktu będącego jej przedmiotem.
 8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący dokonuje zakupu w oparciu o wybór spersonalizowanych elementów zamówienia. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W myśl art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Działając zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. 2016.119.1), dalej jako: ”RODO” informujemy, że sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu email w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej.

2.W przypadku uwag, wątpliwości i/lub chęci zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie informacji do operatora pod adresem e-mail: kontakt@beclm.pl

§10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego beclm.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego beclm.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego beclm.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,

b) działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,

c) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,

d) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego beclm.pl i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,

e) skutki korzystania ze Sklepu internetowego beclm.pl przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

f) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

g) za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta(Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 26.03.2021 roku.

Pliki do pobrania: